Wykaz aktów prawnych

I

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483

II

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 – tekst jednolity

 

Lp. Zagadnienie Rodzaj i tytuł aktu prawnego Miejsce publikacji
1 Awans zawodowy nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393
2

BHP w szkołach

Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy w szkołach i placówkach publicznych

Dz. U. 2003 Nr 6, poz. 69

3

Dokumentacja przebiegu nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Dz.U. 2014 poz. 1170

4

Dyrektorzy szkół i placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

Dz.U. 2010 nr 100 poz. 642

5

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozporządzenie MENis z dnia 29.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 430
6

Eksperci

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Dz.U. 2005 nr 104 poz. 873 - uznany za uchylony

7

Innowacje i eksperymenty

Rozporządzenie MENiS z dnia 09.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Dz. U. 2002 Nr 56, poz. 506

8

Kwalifikacje nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6.09.2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dz. Urz. MEN 2000 Nr 4, poz.20
9

Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.

Dz. U. 1982 Nr 3, poz. 19

10

Kultura fizyczna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

11

Medal KEN

Rozporządzenie MEN z dnia 20.09.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.

Dz. U. 2000 Nr 99, poz. 1073

12

Nagrody za osiągnięcia dla nauczycieli

Rozporządzenie MEN z dnia 06.09.2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Dz. U. 2001 Nr 101, poz. 1093 - uznany za uchylony

13

Nadzór pedagogiczny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Dz.U. 2015 poz. 1270

14

Ocena pracy nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Dz.U. 2016 poz. 2035
15

Organizacja roku szkolnego

Rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 432

16

Podstawa programowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 977
17

Zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Dz.U. 2015 poz. 1249
18

Przyjmowanie uczniów do szkół

Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych.

Dz. U. 2004 Nr 26, poz. 232 - uznany za uchylony

Przyjmowanie osób nie będących obywatelami polskimi

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

Dz.U. 2010 nr 57 poz. 361 - uznany za uchylony
19

Ramowy plan nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 204
20

Religia

Rozporządzenie MEN z dnia 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Dz. U. 1992 Nr 36, poz. 155

21

Rzecznik praw dziecka

Ustawa z dnia 6.01.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.

Dz. U. 2000 Nr 6, poz. 69

22

Ramowy statut

Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Dz. U. 2001 Nr 61, poz. 624

23

Reforma ustroju szkolnego

Ustawa z dnia 8.01.1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

Dz. U. 1999 Nr 12, poz. 96

24

System oświaty

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Dz. U. 1991 Nr 95, poz. 425

25 Wynagrodzenie Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Dz. U. 2005 Nr 22, poz. 181

Dz.U. 2014 poz. 416  - tekst jednolity

26 Urlopy na kształcenie Rozporządzenie MEN z dnia 19.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania. Dz. U. 2001 Nr 1, poz. 5
27 Zezwolenie na otworzenie szkoły Rozporządzenie MENiS z dnia 4.03.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki przez osobę prawną lub osobę fizyczną. Dz. U. 2004 Nr 46, poz. 438
28 Unia Europejska Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz.U. 2016 poz. 65
29 Krajoznawstwo i turystyka Rozporządzenie MENiS z dnia 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dz. U. 2001 Nr 135, poz. 1516
30 Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Dz. U. 1997 Nr 98, poz. 602

Dz.U. 2012 poz. 1137 - tekst jednolity