Katalog usług

KATALOG USŁUG

świadczonych przez Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach

 

 

Przedszkole jest otwarte przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący.

 

Do Przedszkola w danym roku kalendarzowym mogą uczęszczać:

1. Dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

2. Dzieci w wieku powyżej 7 lat (do 9 roku życia) – posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w przypadkach opisanych w § 48 ust. 2 pkt 2 Statutu Przedszkola.

 

Przedszkole:

1. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom:

 1) w wieku do 5 lat - w godzinach od  8°° do 14°°.;

 2) dzieciom 6 – letnim realizującym roczne przygotowanie przedszkolne  w godzinach od 6³°do 16³°.

2. Zapewnia dzieciom  możliwość korzystania z  pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

3. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4. Organizuje odpłatnie całodzienne wyżywienie, na zasadach określonych w Statucie Przedszkola.

Posiłki są przygotowywane na miejscu, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wynikających z diety.

5. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

6. Wspiera całościowy rozwój dziecka, przygotowując do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym.

7. Prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach rytmicznych, ruchowych, grach i zabawach.

8. Przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem angielskim, organizując naukę w każdej grupie wiekowej.

9. Organizuje edukację włączającą  dla dzieci z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

10. Udziela i organizuje dzieciom  i ich rodzicom pomoc psychologiczno – pedagogiczną  współpracując z Zespołem Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznych w Kielcach.

11. Zapewnia dzieciom wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

 12. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi Miasta Kielce, organizując cykliczne wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” oraz zapewniając dzieciom spotkania z muzykami Filharmonii Świętokrzyskiej.